vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Izvješće sa V. sjednice Gradskoga vijeća

Metković, 16.11.2013. - Danas je održana V. sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na čijem se Dnevnom redu našlo 12 točaka, o kojima je raspravljalo 14 od 17 vijećnika.
   Prva točka bila je prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalnu politiku. O njegovom osnivanju i imenovanju članova raspravljalo se na sjednici Gradskog vijeća koja je održana 26. rujna, a današnjom dopunom u Odbor su ušli i Marija Mijoč, Bernard Čupić i Anđelina Jerković. Vijećnici su usvojili i prijedlog Zaključaka kojima se prihvaća Izvješće o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Metkovića za 2012. U izvješću je između ostaloga konstatirano da je u 2012. proglašena elementarna nepogoda zbog obilna snijega te da su svi sudionici koji predstavljaju Operativne snage ZIS-a uredno obavili pripreme i pravovremeno djelovali u saniranju posljedica.
   Usvojen je i prijedlog Srednjoročnoga plana davanja koncesija za razdoblje od 2014. - 2016. sukladno kojemu su na rok od pet godina odobrene dvije koncesije za prijevoz pokojnika uz procijenjenu godišnju naknadu od 10 tisuća kuna po koncesiji te jedna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova, također na rok od pet godina, uz procijenjenu godišnju naknadu od pet tisuća kuna. Ukupni procijenjeni godišnji prihod od koncesijskih naknada iznosi 25 tisuća kuna. Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2014. U skladu sa spomenutim trogodišnjim planom utvrđen je i Plan davanja koncesija za 2014., prema kojemu se zbog prijevremenoga prekida Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova u 2014. planira davanje nove koncesije za tu djelatnost. Na sjednici je usvojen i prijedlog Rješenja o izboru članova Savjeta mladih grada Metkovića, a na vrijeme od dvije godine izabrani članovi su: Josip Butigan, Ante Marević, Nikola Matić, Marino Jerković, Josip Cvitanović, Ana Bebić, Ivana Kešina, Ivan Marušić i Andrea Talajić. Na prijedlog Upravnoga vijeća Ustanove športski objekti Metković vijećnici su sa 11 glasova za i tri suzdržana za ravnatelja Ustanove imenovali Olivera Primorca.
   Usvojen je i prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Metković. Najvažnije izmjene odnose se na popuste pa tako roditelji koji imaju dvoje ili troje djece istovremeno u Vrtiću ostvaruju pravo na smanjenje cijene u visini 20%  od utvrđene cijene programa za drugo dijete i 30% za treće dijete, na način da se starijem djetetu umanji cijena. Za četvrto i svako sljedeće dijete u vrtiću roditelji su oslobođeni plaćanja u cijelosti. Samohrani roditelji ostvaruju pravo na olakšicu u visini 20% od utvrđene cijene programa. Za dijete-predškolca čija je obitelj korisnik pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb obračunava se 50% niža cijena. Roditelji mogu koristiti jednu od olakšica. Vijećnici su dali suglasnost i na Ugovor o pravu građenja radi izgradnje građevine Osnovne škole 'Pržine' sa sportskom dvoranom između Grada Metkovića (vlasnik zemljišta) i Dubrovačko-neretvanske županije (nositelj prava građenja) kojim se reguliraju njihova prava i obaveze.
   Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave, a koja će se provesti putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku za financijske (bankarske) usluge. Riječ je kratkotrajnom zaduživanju Grada Metkovića u iznosu od dva milijuna kuna u obliku dozvoljenoga prekoračenja na žiro računu Grada, a svrha mu je premošćivanje jaza nastalog uslijed razlike u dinamici priljeva novca i dospijeća obaveza.
   Vijećnici su prihvatili i prijedlog Odluke o osnivanju Humanitarne zaklade „Iva Petrušić“ čija osnovna imovina u trenutku osnivanja iznosi 40 tisuća kuna. Zaklada je namijenjena socijalno ugroženim osobama i obiteljima koje žive na području grada Metkovića, a sredstva Zaklade koristit će se za jednokratnu novčana pomoć, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o mjerilima te postupkom za dodjelu potpore.
   Prihvaćen je i prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Metkovića namijenjenih financiranju političkih stranaka. Riječ je o iznosu od 14.837,27 kuna za 2013., a namijenjena su redovnom financiranju političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za članove Gradskoga vijeća te nezavisnih članova Vijeća, izabranih s nezavisnih kandidacijskih lista. Spomenuti iznos raspoređuje se tromjesečno u jednakim mjesečnim obrocima, razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Vijeću i broju članova Vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista. Tako na svakoga člana otpada 70,25 kuna, a na svaku članicu (podzastupljeni spol) 77,28 kuna mjesečno.
   U raspravu o Odluci o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Metkovića namijenjenih financiranju političkih stranaka uključio se zamjenik gradonačelnika Nikola Grmoja koji je izjavio da su tražili način kako ne donijeti tu odluku jer smatraju da se ionako mala proračunska sredstva Grada Metkovića ne bi trebala trošiti na financiranje stranaka nego pametnije investirati. Njegovu reakciju, uz još neke videozapise sa V. sjednice GV-a, možete pogledati na YouTube kanalu Grada Metkovića.
   Na kraju su vijećnici dali suglasnost na prijedlog da se Dubrovačko-neretvanska županija, kao investitor u gradnji OŠ 'Pržine' u cijelosti oslobodi plaćanja komunalnoga doprinosa za njenu izgradnju. Riječ je o 3.677.968,00 kuna, što je uz plaćanje dokumentacije jedini trošak Grada prilikom izgradnje spomenute škole.