vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

IX. sjednica Gradskog vijeća

Metković, 19.6.2014. - Jučer je u Zgradi političkih stranaka pod predsjedavanjem Marina Veraje održana IX. sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića kojoj je prisustvovalo 13 vijećnika. Na dnevnom redu našlo se 19 točaka pa iako je gotovo svaku pratila poduža rasprava sve točke su jednoglasno prihvaćene.
     Na početku sjednice podnesena su izvješća o radu i financijska izvješća za 2013. Dječjeg vrtića Metković, Gradskog kulturnog središta Metković, Ustanove Športski objekti Metković, Prirodoslovnog muzeja Metković, Gradske knjižnice Metković i Javne vatrogasne postrojbe Metković. Sve ustanove ostvarile su planirani plan i program, a poslovnu 2013. završile su pozitivnim poslovanjem.
     U nastavku su prihvaćene dvije odluke i to Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu te Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Prva se odnosi na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za obitelji s petero i više djece, a prema prikupljenim podacima takvih obitelji na području Metkovića ima 32. Drugom odlukom obitelji s četvero i više djece ostvaruju popust na komunalnu naknadu u iznosu od 50 posto, a takvih obitelji trenutačno na području grada ima 91. Kako se moglo čuti u obrazloženju, spomenute odluke donesene su skladno pronatalitetnoj politici Grada.
     Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Zaključaka o poništenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Metkovića za k. o. Metković. Time je poništen javni natječaj proveden temeljem Odluke Gradskog vijeća od 31. ožujka 2011. te Izmjene i dopune iste Odluke od 22. prosinca 2011. Poništavanje javnog natječaja u skladu je s Naputkom za primjenu odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 39/13) koji je 17. travnja 2014. donio ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina (Narodne novine, br. 56/14). Tako će poljoprivredno zemljište RH umjesto prodaje biti dano poljoprivrednicima u dugogodišnju koncesiju.
     Usvojen je i prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave financijskih sredstava putem kratkoročnog kredita u obliku dozvoljenog prekoračenja po žiroračunu u iznosu od dva milijuna kuna. Kao najpovoljnija prihvaćena je ponuda Zagrebačke banke.
Prihvaćen je i prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnost dimnjačarske službe na području Grada Metkovića, a spomenute poslove obavljat će Dimnjačarski obrt Dim koji je kao jedini ponuditelj dobio koncesiju na pet godina.
     U nastavku sjednice prihvaćena su još četiri prijedloga različitih odluka. Sukladno odredbama članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju vijećnici su prihvatili način ostvarenja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Metković. Također su prihvatili izmjene i dopunu Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Metković prema kojoj se sukladno članku 23. Zakona o knjižnicama u Knjižnici ustrojava Upravno vijeće koje će imati tri člana. Prihvaćena je i Odluka o naknadi za troškove stanovanja i troškove ogrijeva koja je usklađena s novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je na snagu stupio 1. siječnja 2014.
     Poznati su i ovogodišnji dobitnici javnih priznanja Grada Metkovića. Na prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Metkovića nagradu Grada Metkovića za životno djelo dobit će dr. sc. Ivan Jurić i Marko Carević. Nagrada Ždral u području sporta biti će dodijeljena pok. Frani Kovačeviću te mladom sportašu Ruđeru Boškoviću, dok će nagradu Narona u području kulture dobiti KUD Metković. Nagrade će se uručiti na Svečanoj sjednici Gradskoga vijeća koja će se održati povodom Dana grada koji se slavi na Svetoga Iliju 20. srpnja.
Na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića prihvaćen je prijedlog Zaključaka o otpisu dospjelih nenaplativih potraživanja. Riječ je o potraživanjima u ukupnom iznosu od oko 170 tisuća kuna koja se od 19 subjekata, za koje postoje pravomoćna rješenja o brisanju iz registra Trgovačkog suda, nisu mogla naplatiti ni u postupku ovrhe s danom 31. prosinca 2013.
     Vijećnicu prihvatili i prijedlog da se poništi Zaključak o upućivanju zahtjeva za izmjenom Prostornog plana DNŽ koji je Vijeće usvojilo 20. prosinca 2013. Tim se zaključkom od DNŽ tražilo da u svoj Prostorni plan uvrsti Projekt plinske elektrane - toplane na području Poslovne zone Dubravica. Poništavanjem spomenutog Zaključka Grad Metković je i službeno odustao od projekta plinske elektrane – toplane.
     Usvojena je i Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednik rudina kojom su spomenute mjere usklađene sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o agrotehničkim mjerama.
     Na kraju sjednice Gradsko vijeće je dalo suglasnost Gradskom kulturnom središtu Metković za nabavu digitalne kinoopreme čija je procijenjena vrijednost 450.000,00 kuna.