vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Obiteljima s četvero i više djece Grad će sufinancirati troškove odvoza smeća, vodnih usluga, mjesečne parking karte…

Metković, 21.12.2016. - Pod predsjedavanjem Marina Veraje u ponedjeljak je Zgradi političkih stranaka održana XXX. sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića. Na početku sjednice pristupilo se utvrđivanju nazočnosti vijećnika, da bi se potom usvojio Dnevni red iz kojeg je izbačena 20. točka Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja Metković pa će se o tome raspravljati na sljedećoj sjednici. Potom je jednoglasno usvojen Zapisnik s prošle Sjednice.

Prva točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2016. godinu. Prijedlog obuhvaća izmjene u stavkama; Građenje javnih površina, Građenje nerazvrstanih cesta, Građenje javne rasvjete. Ukupni iznos financijskih sredstava planira se osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nelegalnih građevina, vodnog doprinosa, sredstava iz fondova EU te iz drugih sredstava proračuna Grada Metkovića.

U okviru druge točke Dnevnog reda raspravljalo se o Prijedlogu Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2016. godinu. Prijedlog obuhvaća odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina te održavanje cesta. Sve navedene stavke financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Viši stručni suradnik za društvena pitanja Mojimir Vladimir predstavio je Prijedlog Izmjena Programa socijalne skrbi Grada Metkovića za 2016. godinu. U Programu se mijenja glava II. Mjere socijalne skrbi gdje se iznos od 277.000,00 kn mijenja na 240.000,00 kn.

U četvrtoj točki Dnevnog reda predstavljen je Prijedlog Izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2016. godinu kojega je iznio Mojimir Vladimir. Ovim Prijedlogom daje se potpora nabavi uredske opreme i namještaja te će se sufinancirati troškovi izdavanja knjige Marije Jerković „Crkvena glazba i običaji u Župi sv. Nikole biskupa u Metkoviću“. Nadalje je istaknuto kako će se sufinancirati troškovi organizacije književne manifestacije – XII. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susreti posvećeni hrvatskom književniku Ivanu Slamnigu. U raspravnom dijelu vijećnik Markica Vuica postavio je pitanje u kojoj fazi se nalazi projekt Arheološkog parka na što je dobio odgovor od gradonačelnice Katarine Ujdur da je otkup zemljišta planiran za narednu godinu te da se od cjelokupnog projekta nije odustalo.

Peta točka Dnevnog reda odnosila se na Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića. Ovim prijedlogom mijenja se točka VII. Programa, odnosno Plan raspodjele sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2016. godinu. U raspravnom dijelu vijećnik Nikola Oršulić pitao je na što se odnosi podstavka Plaćanje po sudskoj presudi u stavci Aktivnosti Ustanove športski objekti Metković na što je dobio odgovor od gradonačelnice Ujdur da se ta podstavka odnosi na plaćanje odštete bivšem ravnatelju.

Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića iznio je Mojimir Vladimir u šestoj točki Dnevnog reda. Ovim Prijedlogom mijenja se IV. točka, odnosno Plan raspodjele sredstava za financiranje javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2016. godinu.

Gradonačelnica Ujdur je u okviru sedme točke Dnevnog reda iznijela Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2016. godinu. Ovim Prijedlogom prikazani su prihodi koji iznose 34.175.941,26 kn dok rashodi iznose 33.229.398,50 kn što je u konačnici rezultiralo suficitom od 946.542,76 kn.

Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo Grada Metkovića Marlena Ostojić iznijela je u osmoj točki Dnevnoga reda Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2017. godinu. Ovim Prijedlogom predviđa se 5.160.000,00 kn za građenje javnih površina, 7.520.000,00 kn za građenje nerazvrstanih cesta, 370.000,00 kn za građenje javne rasvjete te 30.000,00 kn za građenje groblja.

U okviru devete točke raspravljalo se o Prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2017. godinu za koji je predviđen iznos od 4.445.000,00 kn.

Viši stručni savjetnik za društvena pitanja Mojimir Vladimir u okviru desete točke iznio je Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2017. godinu. Programom se utvrđuju sljedeći oblici socijalne skrbi; Naknada za troškove stanovanja, Naknada za troškove ogrjeva, Jednokratna novčana pomoć, Gradsko društvo crvenoga križa Metković, sufinanciranje udruga iz socijalne i humanitarne djelatnosti te sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom. Cjelokupan novčani koji je predviđen za ovaj Program iznosi 845.700,00 kn. Vijećnica Danijela Raič je u raspravnom dijelu iznijela prijedlog da se nabavi specijalna sprava za igranje kojom bi se koristila djeca s poteškoćama u razvoju, a zatim je iznijela primjedbu da se u novom Proračunu izdvojilo 245.000,00 kn manje u odnosu na prethodnu godinu za socijalne potrebe. Gradonačelnica Ujdur kazala je da se iz sredstava Odjela za kulturu i sport mogu izdvojiti sredstava kojim bi se kupila specijalna sprava za igranje. Mojimir Vladimir je potom objasnio da troškovi stipendiranja učenika i studenata više nisu socijalna kategorija te se stoga može činiti da se proračun za socijalna davanja smanjio, što u suštini nije točno.

Jedanaesta točka Dnevnog reda odnosila se na Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2017. godinu. Program obuhvaća Plan raspodjele sredstava koja su namijenjena Ustanovi za kulturu i sport, Gradskoj knjižnici, Prirodoslovnom muzeju i Programskoj djelatnosti udruga u kulturi te iznose 2.806.276,00 kn.

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2017. godinu odnosi se na novčane poticaje sportskim društvima te na održavanje sportske infrastrukture te će Planom raspodjele u narednoj godini iznositi 1.210.400,00 kn. Sportske aktivnosti koje se financiraju putem Ustanove za kulturu i sport iznosit će 95.400,00 kn.

U okviru trinaeste točke raspravljalo se o Prijedlogu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2017. godinu. Program obuhvaća Plan raspodjele sredstava kojim se financiraju djelatnosti Dječjeg vrtića Metković, dječjih vrtića kojima su osnivači vjerske zajednice i fizičke osobe, te aktivnosti redovitog programa predškolskog odgoja. Sredstva koja su odobrena za sljedeću godinu iznose 3.545.700,00 kn

Četrnaesta točka Dnevnog reda obuhvatila je Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a Stanice Dubrovnik za Grad Metković u 2017. godini. U članku 3. Programa navedeno je da su sredstva za provedbu osigurana u Proračunu Grada Metkovića i iznose 15.000,00 kn te će se njima financirati aktivnosti HGSS-a prema dostavljenom programu.

Gradonačelnica Ujdur je na sljedećoj točki Dnevnog reda predstavila Prijedlog Proračuna Grada Metkovića za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Planirani prihodi za 2017. godinu iznose 41.080.812,40 kn dok rashodi iznose jednako kao prihodi. Prihodi za 2018. godinu, prema projekcijama, trebali bi se povećati za 4.000.000,00 kn dok bi se u 2019. godini trebali povećati za 6.000.000,00 kn u odnosu na planirani Proračun za 2017. godinu

Šesnaesta točka Dnevnog reda odnosila se na Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu. Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Metkovića za 2017. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja Grada Metkovića, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnice te druga pitanja koja se tiču izvršavanja Proračuna.

U okviru sljedeće točke Dnevnog reda raspravljalo se o Prijedlogu Odluke o otpisu potraživanja i obveza. Ovom Odlukom se uređuje otpis dospjelih potraživanja Grada Metkovića koja nisu naplaćena ni u postupcima ovrhe, a subjekti su brisani iz sudskog registra. Ukupni otpis potraživanja iznosi 622.835,11 kn.

Na red je došlo, u okviru osamnaeste i devetnaeste točke Dnevnog reda, izglasavanje Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Metković i Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Prirodoslovnog muzeja Metković.

Dvadeseta točka Dnevnog reda odnosila se na Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova života obitelji s četvero i više djece. Ovom Odlukom potencijalni korisnici mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova odvoza smeća, vodnih usluga, mjesečne parking karte, Metkom Interneta, troškova naknade za uređenje voda.

Dvadesetprvom točkom Dnevnog reda utvrđen je Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Metkovića. Pravne osobe koje će poradi nekog od interesa zaštite i spašavanja stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara Grada Metkovića, dobiti zadaću su: Metković d.o.o., Čistoća Metković d.o.o., Asfalt inženjering d.o.o. Metković, GP Obšivač d.o.o., Hotel Metković, Ljekarne Draženović

Voditeljica Odsjeka za upravno-pravne, društvene djelatnosti i opće poslove Martina Veraja Mijić iznijela je na posljednjoj točki Dnevnog reda Prijedlog Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama. U raspravnom dijelu vijećnica Danijela Raič iznijela je primjedbu da je rok od 30 dana za natječaj predug, a dobila je odgovor da je rok od 30 dana najmanji mogući zakonski rok trajanja natječaja.

Na kraju sjednice postavljena su tri vijećnička pitanja. Nikola Oršulić je pitao gradonačelnicu je li istina da se radovi u Ulici Nikole Tesle obavljaju bez građevinske dozvole. Vijećnicu Ankicu Jakić zanimalo je koliko iznosi dug Grada Metkovića. Markica Vuica je uputio upit gradonačelnici u kojoj je fazi projekt Poslovna zona Dubravica.

Gradonačelnica Ujdur kazala je da građevinska dozvola za radove u Ulici Nikole Tesle postoji, zatim je iznijela podatak o dugovanju Grada Metkovića koji iznosi 2,5 milijuna kuna te će se nastojati riješiti u narednoj godini. Što se tiče Poslovne zone Dubravica gradonačelnica je rekla da će natječaj biti proveden u narednoj godini.
F. Bokan