vijesti www.metkovic.hr

 Zaštita okoliša

Grad Metković uspješno odgovorio na izazov postavljanja održivog sustava u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom

Metković, 17.7.2020. - Gradu Metkoviću među prvima je u Hrvatskoj odobren Projekt „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Metkoviću“.

Neodgovarajuće gospodarenje otpadom i neadekvatna zaštita okoliša, nedovoljna educiranost i manjak izobrazbe o održivom gospodarenju otpadom, pogodnostima recikliranja i stvaranja novih vrijednosti od reciklabilnog materijala, jedan je od najvećih problema zaštite okoliša u Hrvatskoj. Dosadašnje, nedovoljno rješavanje problema svih vrsta otpada, uključujući i opasni otpad, dovelo je do kritične situacije u najvećem broju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upravo zato je i rješavanje problema gospodarenja otpadom, posebno komunalnim i opasnim, prioritet Grada Metkovića, kako to određuje i Strategija gospodarenja otpadom u RH, koji je među prvima u Hrvatskoj prijavio Projekt Izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Metkoviću.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 22.svibnja 2019. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i /ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1-Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Grad Metković je među prvima u Hrvatskoj prijavio projekt „Izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Metkoviću“, te mu je 10. srpnja Odlukom o financiranju isti i odobren.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 10.987.324,41 kn, s maksimalnim bespovratnim iznosom od 9.000.047,12 kn, odnosno stopom sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda koja iznosi 81,91%.

Svrha projekta je upravo izgradnja sortirnice u Gradu Metkoviću kako bi se osigurala infrastruktura potrebna za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i time povećala kvaliteta i vrijednost sirovina (papira, plastike, stakla i metala) iz prethodno prikupljenog otpada. Izgradnja sortirnice jedan je od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te će se provedbom ovog projekta izravno pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada i dugoročno pozitivno utjecati na zaštitu okoliša kroz smanjenje količine otpada koja će se odložiti na odlagališta, izbjeći odlaganje otpada u okoliš i smanjiti emisiju stakleničkih plinova.

Podloga za uspjeh ovog infrastrukturnog projekta izgradnje postrojenja sortirnice je bila kvalitetna izrada projektne dokumentacije i studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi što će u konačnici doprinijeti ekonomskoj, okolišnoj i institucionalnoj održivosti nositelja projekta Grada Metkovića, održivom sustavu gospodarenja otpadom na kojem se intenzivno radi od 2017. godine, te integrirano uključuje i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, izobrazbu o važnosti održivog gospodarenja otpadom, te ulaganje u projektnu dokumentaciju kako bi što kvalitetnije pristupilo ostvarenju ciljeva i prioriteta rješavanju problema gospodarenja otpadom .

Grad Metković će i dalje nastaviti poticati razvojne aktivnosti u području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, podizati razinu informiranosti i javne zainteresiranosti u domeni ekonomske, institucionalne i okolišne održivosti nositelja projekta Grada Metkovića kome je glavni cilj sveukupni boljitak i kvaliteta života građana Metkovića.