vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

U prvome polugodištu 2016. Grad u plusu gotovo 600.000 kuna

Metković, 26.9.2016. - XVIII. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića danas je održana u Zgradi političkih stranaka pod predsjedavanjem Marina Veraje. Nakon što je utvrđen kvorum i usvojen Zapisnik s prošle Sjednice, prišlo se usvajanju četiriju točaka Dnevnoga reda.

Prva točka odnosila se na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Metkovića od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine. Gradonačelnica Katarina Ujdur naglasila je kako su ostvareni prihodi u iznosu od 15.626.059,50 kn, dok rashodi iznose 14.701.289,66 kn. Kada se tome dodaju izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 341.604, 42 kn ispada da je gradski Proračun u prvome polugodištu u plusu 583.165,42.

U okviru druge točke Dnevnoga reda raspravljalo se o Prijedlogu Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Metkovića. Gradonačelnica Ujdur pojasnila je kako se tom odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja na proširenju kanalizacijske i sanaciju vodoopskrbne mreže u naselju Prud.

Treća točka odnosila se na Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Javne vatrogasne postrojbe Metković. Utvrđeno je da se sjedište ustanove Javna vatrogasna postrojba Metković Mostarska b. b. mijenja i glasi Mostarska 10/1., jer prema Zakonu o prebivalištu oznaka b. b. nije kućni broj.

Četvrta, ujedno i posljednja, točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o darovanju nekretnine za potrebe izgradnje zamjenske trafostanice GTS 10(20) 0,4 kV Prud 2. Grad Metković je vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. br. 3770/2 K. O. Vid površine od 39 m², upisane u zk. ul. br. 1190. Tim Zaključkom Grad Metković daruje trgovačkom društvu HEP ODS Zagreb, Pogon Metković navedenu nekretninu za potrebe izgradnje zamjenske trafostanice GTS 10(20) 0,4 kV Prud 2.
F. Bokan