vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Rekonstrukcija nekategorizirane prometne mreže u Prudu i izgradnja telekomunikacijske kanalizacije

Metković, 29.11.2016. - U Zgradi političkih stranaka jutros je održana XXIX. sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića pod predsjedavanjem Ankice Jakić. Nakon utvrđivanja nazočnosti vijećnika pristupilo se izglasavanju Dnevnog reda i Zapisnika s prošle sjednice.

Prva točka Dnevnoga reda odnosila se na Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. Gradonačelnica Katarina Ujdur izvijestila je vijećnike o proračunskim, računovodstvenim i financijskim poslovanjima. Prihodi i primici proračuna Grada Metkovića za polugodišnje razdoblje iznosili su 13.069.477,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznosili su 11.964.092,00 kn, što je rezultiralo viškom prihoda u iznosu od 1.105.385,00 kn. Iz Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU ukratko je objašnjena aktivnost komunalnih redara koji su u prvoj polovini godine imali 70 predmeta nadzora i postupaka vezanih uz održavanje komunalnoga reda. U prvoj polovini godine izdano je 71 rješenje za naknadu za nelegalno zadržavanje zgrada u prostoru. Nakon legalizacije objekata izdano je 137 rješenja o naplati komunalnoga doprinosa te tri rješenja za nove građevine. Na adrese obveznika poslane su 42 opomene. Gradonačelnica je nadalje izvijestila o glavnim građevinskim projektima koji su realizirani ili je za njih pripremljena projektna dokumentacija. Iz Odsjeka za upravo-pravne, društvene djelatnosti gradonačelnica je istaknula da je Grad financirao Ustanovu za kulturu i sport, Gradsku knjižnicu, prijevoz učenika, aktivnosti vezane za predškolski odgoj, pomoć u socijalnoj skrbi te potrebe raznih udruga.

U okviru druge točke Dnevnog reda pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mirko Volarević iznio je Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Metkovića. Elaborat procjene izrađen je od strane tvrtke ALFA TEST d.o.o. iz Splita i dio je Odluke.

Treća točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Grada Metkovića i Plana civilne zaštite Grada Metkovića. Prijedlog je predstavio Mirko Volarević, naglasivši da je Grad Metković u suradnji s ovlaštenikom ALFA TEST d.o.o. iz Splita izradio Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite koji su dio Odluke.

Viši stručni suradnik za društvena pitanja Mojimir Vladimir, u okviru četvrte točke Dnevnoga reda, pojasnio je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o daru za novorođeno dijete, koji se odnosi na produljenje roka u kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na dar. U Odluci o daru za novorođeno dijete mijenja se 4. članak koji glasi; "Zahtjev za ostvarivanje prava na dar za novorođeno dijete podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od pet mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev."

Peta točka Dnevnog reda bavila se problematikom stipendiranja studenata. Vladimir je ukratko izložio Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata istaknuvši da će se stipendirati uspješni i daroviti studenti, studenti slabijeg socio-ekonomskoga statusa, studenti deficitarnih zanimanja te studenti koji su djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata. Studenti se mogu prijaviti na natječaj za stipendiju ako udovoljavaju članku 4. Odluke. Vijećnica Danijela Batinović iznijela je primjedbu na Odluku jer se ne spominju prava studenata s invaliditetom te mogućnost njihova stipendiranja. Vladimir se složio s primjedbom te rekao istaknuo da se za sljedeću Sjednicu može pripremiti prijedlog koji bi riješio problem stipendiranja studenata s invaliditetom.

Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo Grada Metkovića u šestoj je točki Dnevnoga reda objasnila Prijedlog Dopune Strateškog plana Grada Metkovića za razdoblje 2014. - 2016. U Strateškome planu Grada Metkovića 2014.-2016. pod točkom 7. Način ostvarenja i pokazatelji uspješnosti, Posebni cilj 1.2 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture, 1.2.2. Građenje nerazvrstanih cesta, mijenja se i glasi: "Građenje nerazvrstanih cesta podrazumijeva sljedeće: Izgradnja raskrižja A. K. Miošića i Splitske, nastavak izgradnje ulice A. Hebranga, izgradnja nogostupa – ulica Mobine, otkup zemljišta za prometnicu Dubravica, rekonstrukcija nekategorizirane prometne mreže na području mjesta Prud i izgradnja distribucijsko-telekomunikacijske kanalizacije, asfaltiranje makadamskoga puta nerazvrstane ceste Vid – Dragovija.

U sedmoj točki Dnevnoga reda gradonačelnica Ujdur predstavila je Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija nekategorizirane prometne mreže na području mjesta Prud i izgradnja telekomunikacijske kanalizacije". Prema Odluci Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za Mjeru 7. "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", za podmjeru 7.2 "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije", za tip operacije 7.2.2. "Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta" iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2016.

Osma točka Dnevnog reda odnosila se na Prijedlog Odluke o produženju trajanja Strateškog plana Grada Metkovića 2014. - 2016 do 31. prosinca 2017. godine.

Tema devete točke Dnevnoga reda bio je Prijedlog Odluke o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Metkovića. Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo objasnila je da stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti prestaju vrijediti koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika, odnosno prijevoz pokojnika je izbrisan iz popisa komunalnih djelatnosti. Naručitelji prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine mogu biti: državni odvjetnik, sudac istrage, te ovlaštena osoba MUP RH. Grad Metković zaključit će ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s najpovoljnijim ponuditeljem na temelju provedenog javnog natječaja za obavljanje pogrebnih poslova.

Deseta točka dnevnog reda bio je prijedlog Odluke o mjerama zaštite od buke na području Grada Metkovića. Ovom Odlukom dozvoljava se prekoračenja najviše dopuštene razine buke radi potrebe održavanja javnih skupova i drugih manifestacija na otvorenom ili zatvorenom prostoru na sljedećim lokacijama; Gradski park, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg kralja Tomislava, Ljetno kazalište, Dvorište obitelji Barbir (Verajino guvno), Velika riva, Mala riva, Sportska ulica, Naronski trg u Vidu, Šetalište 116. brigade HV-a i terasa Arheološkog muzeja Narona u Vidu.

Posljednja točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti kojom se propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata i prostora za usluživanje na otvorenome, drukčije radno vrijeme, uvjeti za rad, pružanje ugostiteljskih usluga, određivanje prostora i vanjskoga izgleda objekata, zabrana usluživanja alkoholnih pića, određivanje prostora za organizirano kampiranje izvan kampova te vrijeme i uvjeti takvoga kampiranja.

Sve su odluke usvojene jednoglasno.

Na posljetku, Markica Vuica je postavio dva vijećnička pitanja gradonačelnici Ujdur. Prvo pitanje odnosilo se na PP Metković i mogućem premještanju u Ploče. Naime, Vuica smatra kako bi takav akt mogao ugroziti Grad Metković iz sigurnosne perspektive, ali i ekonomski naštetiti zbog dokumenata koji bi se dobivali u Pločama, odnosno povećali bi se izdaci za dobivanje dokumenata zbog putovanja u Ploče. Drugo pitanje odnosilo se na problematiku prometnoga nereda u Gradu Metkoviću, a samim time i na potrebu za novim komunalnim redarom. Vuica je naveo da mu nije jasno zašto komunalni redar mora imati višu stručnu spremu, ako se policajac može postati sa srednjom stručnom spremom.

Gradonačelnica Ujdur nije htjela odgovoriti na prvo pitanje jer se temelji na glasinama te je kazala kako će vijećniku Vuici uputiti pisani odgovor kada dobije službeno priopćenje od MUP-a. U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnica je kazala da nije potrebno smanjivati kriterije vezane za obrazovanje pri izboru komunalnog redara te je naglasila da se svi oni koji udovoljavaju uvjetima mogu prijaviti na natječaj.


F. Bokan