Statut Ustanove za kulturu i sport Metković

USTANOVA ZA KULTURU I SPORT

METKOVIĆ 

 

STATUT

USTANOVE ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

(pročišćeni tekst)

 

Metković, siječanj 2021.

 

Na temelju članka 53. i 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 26. i 65. Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković, Upravno vijeće Ustanove za kulturu i sport Metković na ­­­svojoj XXXII. sjednici, održanoj 26. siječnja 2021. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković.

Pročišćeni tekst Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković obuhvaća Statut Ustanove za kulturu i sport Metković donesen na ­­­XII. sjednici Upravnoga vijeća održanoj dana 18. prosinca 2014. godine te Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković donesenu na VIII. Sjednici Upravnoga vijeća održanoj 18. travnja 2018. godine.

 

STATUT

USTANOVE ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

(pročišćeni tekst)

 

 • OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status, naziv i sjedište ustanove, djelatnost, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Izrazi koji se u ovom Statutu navode u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

Ustanova je javna ustanova koja ostvaruje programe utvrđene u djelatnosti Ustanove za kulturu i sport Metković.

Ustanova obavlja svoju djelatnost prema zakonu, osnivačkom aktu, ovome Statutu i drugim općim aktima Ustanove.

Članak 3.

Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Metko­vić (u daljnjem tekstu: osnivač).

Grad je osnivač i vlasnikom ustanove postao na temelju članka 78. Zako­na o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93).

Ustanova je pravni slijednik društvene pravne osobe Centra za kulturu, znanost i informiranje koji je osnovala Općina Metković svojom odlukom broj 125/2-86 od 5. ožujka 1986. godine.

Članak 4.

Prava i dužnosti osnivača i vlasnika ustanove obavlja Grada Metković sukladno rješenju Ministarstva kulture i prosvjete klasa: 023-03/94-01-75; urbroj: 532-03-343/94-03 od 23. veljače 1994. godine.

                                                             

Članak 5.

Ustanova je pravna osoba. U pravnom prometu s trećim osobama, Ustanova ima prava i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Ustanove. Ustanova odgovara za svoje obveze solidarno i neograničeno.

 

 • NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 6.

Naziv Ustanove je Ustanova za kulturu i sport Metković.

Ustanova obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom pro­metu pod nazivom Ustanova za kulturu i sport Metković u Metkoviću.

Sjedište Ustanove je u Metkoviću, Ulica Stjepana Radića 1.

Ustanova je pravna osoba upisana u registar ustanova.

 

Članak 7.

Ustanova može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

 

Članak 8.

Naziv Ustanove mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na objektima u kojima obavlja djelatnost.

 

 • ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 9.

Ustanovu predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zas­tupa Ustanovu, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove sukladno zakonu i ovom Statutu.

Ravnatelj vodi stručni rad Ustanove i odgovoran je za obavljanje struč­nog rada.

Ravnatelj Ustanove ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelat­nosti upisanih u sudski registar Ustanova, osim:

 • nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom zaključivati ugovore,
 • zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kuna.

Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 4. alineji 2. ovoga članka ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno o tome odluku donijelo Upravno vijeće.

 

Članak 10.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

U pravnom prometu ustanova koristi pečat i žig.

Pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm, na kojemu je natpis Ustanova za kulturu i sport Metković, a u sredini pečata otisnut je znak ustano­ve, te promjera 20 mm s tim natpisom i znakom.

Žig je četvrtastog oblika, širine 15 mm i dužine 55 mm i u njemu je upisan punu naziv i sjedište ustanove.

Svaki pečat ima svoj broj.

Ravnatelj odlučuje o broju pečata.

Znak ustanove je stilizirani crtež pročelja zgrade Ustanove.

Članak 12.

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinica lokalne samouprave.

Žig se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko pos­lovanje ustanove.

Način upotrebe pečata i žiga svojim aktom uređuje ravnatelj.

 

 • IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOSTI ZA NJENE OBVEZE

 

Članak 13.

Imovinu ustanove čine stvari, prava i novčana sredstva.

Imovinom raspolaže ustanova pod uvjetom i na način propisan zakonom i ovim Statutom.

Imovinu ustanove čine zgrade i druge nekretnine, te druga sredstva rada kojim je ustanova raspolagala i koja je koristila na dan stupa­nja na snagu Zakona o ustanovama, kao i sredstva stečena u vlasništvo ustano­ve nakon donošenja toga Zakona.

Imovinu Ustanove čine sredstva pribavljena od Osnivača, sredstva stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda u obavljanju djelatnosti Ustanove, darovanjima, sponzorstvima i na drugi zakonom dopušteni način.

Članak 14.

Ako ustanova u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužna je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno za­konu i propisima na temelju zakona.

O raspodjeli dobiti može odlučivati i osnivač sukladno zakonu.

 

Članak 15.

Za obveze u pravnom prometu ustanova odgovara cjelokupnom svojom imo­vinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove.

 

Članak 16.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći i opteretiti nekretni­nu ili drugu imovinu u iznosu većem od 50.000,00 kuna.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača otuđiti nekretninu ili drugu imovinu ustanove bez obzira na njezinu vrijednost.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača dati u zakup objekte ili prostore ustanove ili mijenjati namjenu objekta.

 

 

 • DJELATNOSTI USTANOVE

 

Članak 17.

Djelatnosti ustanove:

Kulturne djelatnosti

 • prikazivanje filmova
 • radijska djelatnost
 • djelatnost objekata za kulturne priredbe (djelatnost koncertnih ili kazališnih dvorana i drugih umjetničkih objekata; rad agencija za prodaju ulaznica)
 • djelatnost knjižnica

Izdavačka djelatnost

 • izdavačka djelatnost

Sportska djelatnost

          –     upravljanje i održavanje športskom građevinom

          –    športska rekreacija

          –    športska priprema

          –    športska poduka

          –    promidžba u športu

 –    organiziranje koncerata, izložbi i različitih predstavljanja posvećenih športu

Ostale djelatnosti

–     pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka

 

Članak 18.

Ustanova obavlja svoju djelatnost kao javna služba.

 

Članak 19.

Ustanova može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osni­vača.

Članak 20.

Ustanova obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada.

 

Članak 21.

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

 

 • UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA USTANOVE

 

Članak 22.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad usta­nove u cilju ostvarivanja utvrđenih djelatnosti ustanove.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta u ustanovi i rad ustanove kao javne službe.

 

 • UPRAVLJANJE USTANOVOM

 

Članak 23.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova.

Tri člana Upravnog vijeća imenuje predstavničko tijelo osnivača. Jednog člana Upravnog vijeća čini predstavnik Sportske zajednice Grada Metkovića. Jednog člana Upravnog vijeća biraju stručni djelatnici ustanove iz svojih redova.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

 

Članak 24.

Upravno vijeće ima predsjednika.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi tajnim ili javnim glaso­vanjem.

 

Članak 25.

Predsjednik Upravnog vijeća Ustanove:

– priprema i saziva sjednice Upravnog vijeća Ustanove

– utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice

– rukovodi sjednicom

– kontrolira evidentiranje podataka o radu Upravnog vijeća

– obavlja ostale poslove u skladu s odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vo­đenje sjednice obavlja Član kojega za to pismeno ovlasti predsjednik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pismeni zahtjev jed­ne trećine članova vijeća.

Ravnatelj Ustanove osigurava pripremu materijala i stručnih mišljenja neophodnih za odlučivanje Upravnog vijeća o predmetima dnevnog reda.

 

Članak 26.

Upravno vijeće:

 1. donosi:
 • Statut uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Metkovića,
 • godišnji plan i program rada ustanove,
 • pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove i druge opće akte utvrđene ovim Statutom i Zakonom,
 • Poslovnik o svom radu
 • financijski plan i godišnji obračun,
 • odluke u drugom stupnju u vezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima djelatnika Ustanove,
 1. odlučuje uz suglasnost osnivača:
 • o stjecanju, opterećivanju nekretnina ili druge nekretnine ustanove u većem iznosu od 50.000,00 kuna,
 • o otuđenju nekretnine ili druge imovine bez obzira na njenu vrijednost,
 • mijenjanje namjene objekata i prostora,
 1. odlučuje:
 • o izvješćima ravnatelja o radu ustanove,
 • o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove,
 • o pojedinačnim pravima djelatnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano da Upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju,
 • o pitanjima predviđenim općim aktima ustanove,
 • o ulaganjima i nabavci opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 20.000,00 kuna do 50.000,00 kuna,
 • o stjecanju, opterećivanju nekretnine i druge imovine ustanove u iz­nosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.
 1. predlaže i podnosi osnivaču:
 • promjenu naziva i sjedišta ustanove,
 • promjenu djelatnosti,
 • statusne promjene,
 • izvješće o radu ustanove,
 • prijedlog za imenovanje i razrješenje ravnatelja
 1. razmatra:
 • predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad us­tanove,
 • predlaže ravnatelju:
 • mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja ustanove,
 • osnovne smjernice za rad i poslovanje ustanove.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zako­nom, ovim Statutom i drugim općim aktima ustanove.

 

Članak 27.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna polovica članova, a za donošenje statuta i pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove, te godišnjeg plana i programa rada ustanove sjednici mora biti nazočno najmanje dvije trećine članova.

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom svih članova.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

Članak 28.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj ustanove.

Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik vijeća i ravnatelj ustanove, ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.

 

Članak 29.

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:

 • sam zatraži razrješenje,
 • ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika,
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
 • izgubi pravo na obavljanje dužnosti,
 • prestane radni odnos članu koji je imenovan kao predstavnik Ustanove.

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Uprav­nog vijeća pokreće vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća.

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi član imenuje se u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog vije­ća koji je razriješen.

 

Članak 30.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odluči­vanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje poslovnikom.

 

 • RAVNATELJ USTANOVE

Članak 31.

Voditelj ustanove je ravnatelj.

Ravnatelj je i stručni voditelj ustanove.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, odgova­ra za zakonitosti rada ustanove, predlaže plan i program ustanove, provodi od­luke Upravnog vijeća, donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem us­tanove iz svog djelokruga, potpisuje akte ustanove, podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju ustanove, organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta, odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada djelatnika ustanove, osniva stručna tijela kao pomoć­na tijela u radu ustanove, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim sta­tutom i drugim općim aktima ustanove.

Članak 32.

U slučaju odsutnosti ravnatelja, ravnatelja zamjenjuje zamjenik ravnatelja.

Zamjenika ravnatelja imenuje Upravno vijeće.

Zamjenik ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti.

 

Članak 33.

Ravnatelj, u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati specijal­nu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom prometu.

Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.

O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće.

 

Članak 34.

Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih zakonom ispunjava i slije­deće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 • koji se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, za ravnatelja ustanove može biti imenovana osoba koja, pored uvjeta iz stavka 1. alineja 2. ovog članka, nema visoku stručnu spremu, ako je is­taknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće Ustanove, te objavljuje u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

Natječaj za ravnatelja Ustanove obavezno se raspisuje najmanje 60 dana prije isteka mandata ravnatelja iz stavka 6. ovoga članka.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Metkovića na prijed­log Upravnog vijeća Ustanove i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja ustanove.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.

 

Članak 35.

Upravno vijeće odlučuje o trajanju natječaja, a rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati se obavještavaju o izboru u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Članak 36.

O rezultatima natječaja obavještavaju se svi kandidati.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Članak 37.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijav­ljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnost ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu dana.

 

 

Članak 38.

Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koji je imenovan.

Predstavničko tijelo osnivača dužno je razriješiti ravnatelja:

 1. ako ravnatelj podnese zahtjev za razrješenje,
 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
 3. ako ravnatelj ne postupka po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa suprotno tim odlukama,
 4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavlja­nju djelatnosti ustanove.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Rok za očitovanje ravnatelja iz prethodnog stavka ovoga članka iznosi tri dana od dana primitka obavijesti o razlozima za razrješenje.

Upravno vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana saznanja postojanja razloga iz ovoga članka stavka 2. podnijeti prijedlog za razrješenje Gradskom vijeću Grada Metkovića.

   U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti rav­natelja a ustanova je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba koja u smislu zakona i ovog Statuta ne ispunjava uvjete za ravnatelja.

 

Članak 39.

Protiv odluke o razrješenju, ravnatelj koji je razriješen ima pravo tuž­bom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani pos­tupak i da je ta povreda bitno mogla utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom članka 37. stavka 2. ovog Statuta.

Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom sudu u roku od tri deset dana od dana primitka odluke o razrješenju.

 

 • STRUČNA I DRUGA TIJELA USTANOVE

Članak 40.

Stručni djelatnici ustanove čine Stručno vijeće.

Stručno vijeće sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg plana i programa, ocjenjuje stručne i druge rezultate ustanove, daje Upravnom vijeću i ravna­telju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima kao i drugim pita­njima propisanim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Sta­tutom i općim aktima ustanove.

 

Članak 41.

Stručnom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ov­lasti.

Način rada Stručnog vijeća uređuje se poslovnikom.

 

 • FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 42.

Financijsko poslovanje ustanove obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Financijsko poslovanje Ustanove obuhvaća sastavljanje financijskog plana, ostvarivanje prihoda i izvršavanja rashoda, vođenje knjigovodstva i evidencije o financijskom poslovanju i sredstvima Ustanove, te sastavljanje periodičnih i godišnjih obračuna.

 

Članak 43.

Ustanova ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:

 • proračuna osnivača,
 • iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću,
 • drugih izvora utvrđenih zakonom.

 

Članak 44.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisi­ma donesenim na temelju zakona.

 

Članak 45.

Ustanova za svaku godinu donosi godišnji proračun i zaključni obračun.

Ako se ne donese godišnji proračun za slijedeću poslovnu godinu do prosinca tekuće godine, donosi se privremeni obračun za razdoblje od tri mjeseca.

 

Članak 46.

Nalogodavac za izvršenje godišnjeg proračuna je ravnatelj ustanove.  Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnom općem aktu, potpisuje voditelj računovodstva.

 

Članak 47.

Pravilnikom o računovodstvu i financijskom poslovanju pobliže se ure­đuje način obavljanja računovodstveno- financijskih poslova u ustanovi.

 

 

 • OPĆI AKTI USTANOVE

Članak 48.

Ustanova ima sljedeće akte:

 • Statut,
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove,
 • Pravilnik o radu,
 • Pravilnik o računovodstvu i financijskom poslovanju,
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća, i druge opće akte koje donosi Upravno vijeće, sukladno zakonu i pro­pisu donesenom na temelju zakona.

 

Članak 49.

Opći akti ustanove stupaju na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči ustanove, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi danom objave na oglasnoj ploči.

 

 • RADNI ODNOSI

Članak 50.

Radni odnosi u ustanovi uređuju se sukladno općim propisima o radnim odnosima i kolektivnom ugovoru.

 

 • SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 51.

Sindikalno organiziranje u ustanovi je slobodno.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, te ostvarivanje njegovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Štrajk u ustanovi može se organizirati samo pod uvjetima propisanim za­konom i kolektivnim ugovorom.

Članak 52.

Sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava djelatnika i zašti­te tih prava.

Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o navedenim podnes­cima i izvijestiti sindikalnu podružnicu o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Članak 53.

Upravno vijeće, kad rješava i odlučuje o ostvarivanju prava djelatni­ka i njihovih zahtjeva, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zašti­te člana sindikata.

 

 

Članak 54.

Upravno vijeće i ravnatelj ustanove dužni su osigurati potrebnu pomoć za rad sindikalne podružnice i pravodobno joj davati potrebne podatke i obavijes­ti.

 

Članak 55.

Sindikalni povjerenici uživaju zaštitu i prava na radu sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

 

 • JAVNOST RADA

Članak 56.

Rad ustanove je javan. O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Ustanova izvješćuje pravne osobe i građane:

– preko sredstava javnog priopćavanja;

– izdavanjem publikacija;

– na drugi, primjeren način.

 

Članak 57.

Ravnatelj je odgovoran za javnost rada Ustanove.

Ustanova, kao tijelo javne vlasti, dužna je svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama, omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže i nadzire u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

 • POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 58.

Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje ravnatelj proglasi poslov­nom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći ustanovi, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite djelatnika i imovine ustanove druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima ustanove i njegovog osnivača.

 

Članak 59.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici ustanove bez obzira na koji su način saznali za te podatke i is­prave.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u ustanovi.

 

Članak 60.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Članak 61.

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što djelatnici saznaju u obavlja­nju svoje djelatnosti, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu drugim;

 

Članak 62.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 

 • NADZOR

Članak 63.

Nadzor nad radom Ustanove provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi djelatnici us­tanove dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

 

 • OBRANA

Članak 64.

U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona ustanova je dužna osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.

 

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 65.

Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

 

Članak 66.

Ustanova je dužna donijeti opće akte iz članka 47. ovog Statuta u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

 

Članak 67.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradskog kultur­nog središta Metković od 30. siječnja 1995. godine, Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kulturnog središta Metković od 17. rujna 2004. godine i Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kulturnog središta Metković od 13. prosinca 2004. godine.

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove, a nakon ishođenja suglasnosti od strane osnivača.

 

 

                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                           Ivica Kuran, v. r.

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content