Katalog informacija Ustanove za kulturu i sport Metković

 

KATALOG INFORMACIJA

Brzi i neustrašivi_ baner
Bob Marley

Ustanova za kulturu i sport Metković

 

  1. UVOD

Katalog informacija Ustanove za kulturu i sport Metković (dalje: Ustanova) ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na pristup informacijama), putem otvorenosti i javnosti Ustanove, kao pravne osobe čiji su program i djelovanje utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financira iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima prava na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika prava na pristup informacijama na traženje i dobivanje informacija i obvezu Ustanove da omogući pristup zatraženoj informaciji te da informacije redovito objavljuje.

Informacija je svaki napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Ustanova.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Ustanova će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Ustanova može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

– onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprečavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela,

–  onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,

– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,

– izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš

– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Ustanova će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Ustanova će uskratiti pravo na pristup informacijama koje su zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašene državnom, vojnom, službenom ili profesionalnom tajnom ili ako je tražena informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

  1. OPĆI PODACI

Ustanova za kulturu i sport Metković
Stjepana Radića 1, 20350 Metković
OIB: 39002348307
IBAN: HR41240200611007740740

Ravnateljica: prof. Zrinka Mijoč
Telefon:020/ 681-903; 020/681-110
E-pošta: gks@metkovic.hr 
Službenik za informiranje: Ana Vučković, portal@metkovic.hr
stranica: www.metkovic.hr 

PREDMET POSLOVANJA:

Ustanova je javna ustanova koja obavlja djelatnosti kulture i sporta.

Djelatnosti Ustanove:

  • Kulturne djelatnosti

– prikazivanje filmova

– radijska djelatnost

– djelatnost objekata za kulturne priredbe (djelatnost koncertnih ili kazališnih dvorana i drugih umjetničkih objekata; rad agencija za prodaju ulaznica)

– djelatnost knjižnica

  • Izdavačka djelatnost

– izdavačka djelatnost

  • Sportska djelatnost

– upravljanje i održavanje športskom građevinom

– športska rekreacija

– športska priprema

– športska poduka

– promidžba u športu

– organiziranje koncerata, izložbi i različitih predstavljanja posvećenih športu

  • Ostale djelatnosti

– pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka

 

  1. SADRŽAJ KATALOGA I POPIS INFORMACIJA

 

Katalog informacija Ustanove za kulturu i sport Metković (dalje: Ustanova) ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na pristup informacijama), putem otvorenosti i javnost Ustanova, kao pravne osobe čiji su program i djelovanje utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financira iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima prava na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika prava na pristup informacijama na traženje i dobivanje informacija i obvezu Ustanove da omogući pristup zatraženoj informaciji te da informacije redovito objavljuje.

Informacija je svaki napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Ustanova.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Ustanova će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Ustanova može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Ustanova će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Ustanova će uskratiti pravo na pristup informacijama koje su zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašene državnom, vojnom, službenom ili profesionalnom tajnom ili ako je tražena informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

  1. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ustanova omogućava pristup informacijama o organizaciji i programu svog rada te načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti putem službene web stranice održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja. Osim navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog i pismenog zahtjeva Ustanove, odnosno službeniku za informiranje.

Ako je zahtjev podnesen usmeno, o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona o tome će se sastaviti pismena zabilješka. Zahtjevi podneseni putem e-pošte moraju sadržavati sve podatke koje sadrži pismeni zahtjev.

Ustanova omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije,

– davanjem informacije pisanim putem,

– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenta koji sadrže traženu informaciju

– dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,

– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Zahtjev se podnosi:

– pisanim putem na adresu: Ustanova za kulturu i sport Metković, Stjepana Radića 1,

  20350 Metković

– e-poštom- portal@metkovic.hr

– telefonom: 020/ 681-903 i 020/ 681-110

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu, odnosno, naziv i sješta korisnika. Posdnositelj zahtjeva može naznačiti način dostave tražene informacije.

 

  1. ROKOVI OSTVARENJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Ustanova će podnositelju zahtjeva za omogućiti pristup traženoj informaciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Ustanova će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjev ne ispravi na odgovarajući način, Ustanova će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ako Ustanova ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupit će zahtjev tijelu javne vlasti koje posjeduje, raspolaže ili nadzire traženu informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva. U tom slučaju, rokovi se računaju od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Svi rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama mogu se produžiti do 30 dana, ako su informacija mora tražiti izvan sjedišta Ustanove, ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije i ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija. O razlozima produljenja roka Ustanova će obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od osam dana.

Ustanova će odbiti zahtjev u slučajevima predviđenim Zakonom o pravu na pristup informacijama. O žalbama na rješenje Ustanove odlučuje Agenicija za zaštitu osobnih podataka. Protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RH.

Katalog informacija Ustanove za kulturu i sport Metković

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content