Pravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti ustanove za kulturu i sport Metković

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 30. Statuta, Ravnatelj Ustanove za kulturu i sport Metković dana 12.lipnja 2017. godine, donosi 

Brzi i neustrašivi_ baner
Bob Marley

 

PRAVILNIK

O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI USTANOVE ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu radova (u daljnjem tekstu: nabava jednostavne vrijednosti) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

 

U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga naručitelj poštuje osnovna načela javne nabave s ciljem zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava. Osim ovog Pravilnika, naručitelj je obvezan primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji i dr.).

 

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 2.

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

III. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

 

Članak 3.

 

Pripremu i provedbu postupaka nabave jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna bez PDV-a provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje ravnatelj internom odlukom, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku nabave jednostavne vrijednosti. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i druge osobe, ako imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom nabave jednostavne vrijednosti. 

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su: 

– priprema postupka nabave jednostavne vrijednosti: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu, 

– provedba postupka nabave jednostavne vrijednosti: slanje Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način, slanje i objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka. 

U pripremi i provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti veće od 300,000,00 kuna moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika, od kojih 1 (jedan) može imati važeći certifikat na području javne nabave 

Pripremu i provedbu nabave jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno 300.000,00 kuna za radove provode službenici naručitelja po nalogu ravnatelja, a prema Planu nabave naručitelja.

Priprema i provedba nabave jednostavne vrijednosti do 20.000,00 kuna provodi se sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Nabava jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna mora biti usklađena s Planom nabave naručitelja. 

Nabava jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna započinje danom donošenja Odluke o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna.

Članak 5.

Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, koja obavezno sadrži:

– naziv predmeta nabave, 

– procijenjenu vrijednosti nabave, 

– podatke o osobama koje provode postupak, a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude te ostale bitne podatke. 

IV. PROVEDBA POSTUPKA NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOSTI MANJA OD 20.000,00 KUNA 

 

Članak 6.

Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, provodi se  izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru. 

Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: 

 • tijelu koja izdaje narudžbenicu, 
 • vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, 
 • roku i mjestu isporuke, 
 • načinu i roku plaćanja, 
 • gospodarskom subjektu-dobavljaču.

Narudžbenicu potpisuje ravnatelj. Ukoliko ravnatelj procijeni da je ekonomski opravdano, može se provesti za nabave ove vrijednosti i postupak iz članka 7. ovog pravilnika.

Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, predmetu ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Ugovor potpisuje ravnatelj. 

V. PROVEDBA POSTUPKA NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA, A MANJA OD 200.000,00 KUNA ZA ROBE I USLUGE, ODNOSNO 300.000,00 KUNA ZA RADOVE

 

Članak 7.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno manje od 300.000,00 kuna za radove, naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru. 

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom 

slanju telefaksom, potvrda e-mailom). 

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od 15 dana od dana upućivanja poziva.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Predsjednik Povjerenstva koji provodi postupak nabave daje prijedlog za odabir ravnatelju. Obavijest o odabiru ili ne odabiru ponude naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom) u primjerenom roku. Nabava jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno 300.000,00 kuna za radove, provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s odabranim gospodarskim subjektom. 

Narudžbenicu i Ugovor potpisuje ravnatelj.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

– kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa, 

– kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, 

zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg održavanja skloništa kod 

kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova, 

– kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina, kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja. 

VI. PROVEDBA POSTUPKA NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 300.000,00 KUNA, A MANJA OD 500.000,00 KUNA 

 

Članak 8.

 

Kod postupaka jednostavne nabave jednake ili veće od 300.000,00 kuna, a manje od 500.000,00 kuna za nabavu radova, istodobno sa objavom poziva za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama naručitelj može poslati i poziv na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru. Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove objave. 

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom  slanju telefaksom, potvrda e-mailom). 

 

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave i troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način dostavljanja ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju, internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, datum objave poziva na internetskim stranicama. 

Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od 15 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda. 

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

– kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa,

– kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga,  zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg održavanja skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova,

– kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina, 

– kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja. 

Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu u iznimnim slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka ne objavljuje se na internetskim 

stranicama naručitelja.

 

VII. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Članak 9.

Za nabave jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu članka 67. do članka 73. Zakona o javnoj nabavi, te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

 

Članak 10.

Za nabave jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, Naručitelj u postupku nabave jednostavne vrijednosti može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

 

VIII. ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA 

 

Članak 11.

Za nabave jednostavne vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna na odredbe o zaprimanju dostavljenih ponuda i na odredbe o sadržaju i načinu izrade te načinu dostave ponuda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. Za nabave jednostavne vrijednosti do 20.000,00 kuna ponude se zaprimaju na dokaziv način (e-mail, fax, osobna dostava, poštom i sl.). 

IX. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA 

 

Članak 12.

Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka nabava jednostavne vrijednosti jednake ili veće 20.000,00 kuna. Otvaranje ponuda može biti javno. Kod postupaka nabava jednostavne vrijednosti iz stavka 1. ovog članka najmanje 2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja otvaraju ponude u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za dostavu ponuda i o tome sastavljaju zapisnik. 

U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuje odredbe Zakona o javnoj nabavi. Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda. U postupku pregleda i ocjene ponude može sudjelovati najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne osobe i /ili stručne službe naručitelja, te ako je potrebno neovisne stručne osobe, te se o istome sastavlja zapisnik.

X. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Članak 13.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu. 

XI. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

 

Članak 14.

Kod nabave jednostavne vrijednosti jednake ili veće 20.000,00 kuna, Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude. 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:

 1. podatke o naručitelju,
 2. predmet nabave za koje se donosi obavijest, 
 3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,
 4. razloge odbijanja ponuda, 
 5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj objavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršenom dostavom na dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.

Članak 15.

 

Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave ako:

 • postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile poznate prije slanja poziva na dostavu ponuda;
 • postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na dostavu ponuda da su bile poznate ranije;
 • nije pristigla nijedna ponuda;
 • nakon isključenja ponuditelja i/ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda;
 • cijena najpovoljnije ponude veća je od procijenjene vrijednosti nabave, a manja je od pragova za javnu nabavu male vrijednosti, osim ako naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva;
 • cijena valjanih ponuda u postupku jednostavne nabave jednaka je ili veća od pragova za javnu nabavu male vrijednosti.

Ako postoje razlozi za poništenje postupka nabave jednostavne vrijednosti, naručitelj bez odgode donosi Obavijest o poništenju postupka nabave jednostavne vrijednosti. 

U Obavijesti o poništenju postupka nabave jednostavne vrijednosti, naručitelj navodi:

 1. podatke o naručitelju,
 2. predmet nabave, 
 3. obavijest o poništenju,
 4. obrazloženje razloga poništenja,
 5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Rok za donošenje Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

Ponuditelji koji nisu odabrani u postupku nabave imaju pravo žalbe. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana dostave odluke o odabiru ili odluke o isključenju iz daljnjeg nadmetanja. Žalba se izjavljuje naručitelju. 

U žalbi se navodi:

– U kojem je dijelu postupka došlo do nepravilnosti

– Opis nepravilnosti

– Opis propusta naručitelja

– Opis neusklađenost sa natječajnom dokumentacijom

– Opis neosnovanosti isključenja žalitelja

Naručitelj mora u roku od 5 (pet) dana od primitka žalbe u kojoj se navodi jedna ili više nepravilnosti odgovoriti žalitelju. U slučaju osnovanosti žalbe, Naručitelj je obavezan poništiti postupak i ponovo ga pokrenuti u roku od 7 (sedam) dana. 

 

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja te samim time prestaju vrijediti svi prethodni pravilnici.

 

Metković, 12. lipnja 2017.

RAVNATELJ

Pravilnik o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti 120617

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content