Javni natječaj za prijam djelatnika/ce na radno mjesto “Referent za računovodstvo, financije i opće poslove”

 

Na temelju Zakona o radu, Članka 26. stavka 3. Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Ustanove), Članka 6. stavaka 2. i 3. Pravilnika o radu Ustanove, te Odluke Upravnog vijeća donesene na 38. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine, ravnateljica Ustanove za kulturu i sport Metković, raspisuje sljedeći:

Back to black_baner
Back to black_baner

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam djelatnika/ce na radno mjesto „Referent za računovodstvo, financije i opće poslove“ na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci u Ustanovi za kulturu i sport Metković – 1 izvršitelj/ica

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Radno mjesto: Referent za računovodstvo, financije i opće poslove m/ž

Stručno znanje: 

– sveučilišni/stručni prvostupnik ekonomskog smjera

– najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu (MS Office),  izražene organizacijske i komunikacijske sposobnosti

Kandidat za prijavu mora priložiti:

– vlastoručno potpisanu molbu

– kratki životopis s naznačenom adresom, OIB-om i kontakt telefonom

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja  (presliku svjedodžbe ili potvrde kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme))

-presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staža, ne starije od mjesec dana

– presliku uvjerenja da kandidat nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo, nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid prije zasnivanja radnog odnosa.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,, br. 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
  2. Zakon o proračunu (NN, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
  3. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
  4. Zakon o Ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
  5. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 127/17 i 138/20)
  6. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21)
  7. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
  8. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 75/21.)

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Ustanove (www.metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Nakon obavljene provjere znanja sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg se predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je na provjeri pokazao najbolje znanje za oglašeno radno mjesto.

Prijave se podnose osobno ili poštom, preporučeno na adresu:

Ustanova za kulturu i sport Metković, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom (za radno mjesto „Referent za računovodstvo, financije i opće poslove“), nakon objave ovog natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, opće – informativnom tisku koji izlazi na području ili objavljuje kroniku područja na kojem Ustanova ima sjedište, te oglasnoj ploči i web stranici Ustanove www.metkovic.hr, u roku od 8 dana od dana objave,  a zaključno s datumom 12. listopada 2021. godine.

Prijavom na Natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Ustanova kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Objavom rezultata javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama Ustanove – www.metkovic.hr smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Zadržava se pravo poništenja Natječaja bez obrazloženja.

USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

Zrinka Mijoč, ravnateljica v.r.

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content