Home Novosti Dubrovačko-neretvanska županija Dani mandarina: održana predavanja o bogatstvu bioraznolikosti doline Neretve i Europskom zelenom...

Dani mandarina: održana predavanja o bogatstvu bioraznolikosti doline Neretve i Europskom zelenom planu

U sklopu manifestacije Harmonija jeseni u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzenu održano je više predavanja o bioraznolikosti doline Neretve, obuhvaćene pod tradicionalnim Danima mandarina.

Dani mandarina

 

U sklopu manifestacije Harmonija jeseni u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzenu održano je više predavanja o bioraznolikosti doline Neretve, obuhvaćene pod tradicionalnim Danima mandarina.

Predstavnice Regionalne agencije DUNEA Petra Popović i Antonija Odak, održale su 14. listopada u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzenu predavanje na temu „Bioraznolikost kroz EU prioritet-Europski zeleni plan“. Predavanje je bilo namijenjeno učenicima i profesorima škole u sklopu aktivnosti EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije.

Učenici su imali priliku upoznati se s prioritetom Europske unije tj. Europskim zelenim planom, njegovom ulogom, ciljevima, kao i problematikom klimatskih promjena i bioraznolikosti. Istaknuta je važnost zaštite bioraznolikosti i obnove ekosustava u svrhu suzbijanja učinaka klimatskih promjena i ekonomičnog korištenja resursa. Također, predstavljena je Strategija Europske Unije za bioraznolikost do 2030. godine, čiji središnji element, plan za obnovu prirode, pomaže u zaustavljanju propadanja kopnenih i morskih vrsta sa svrhom povratka u prvobitno tj. zdravo stanje.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije predstavila je područje doline rijeke Neretve sa stanovišta zaštite prirode predstavlja iznimno značajno i važno područje u smislu vrijednosti sveukupne bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Važnost i značaj područja delte Neretve u smislu zaštite prirode prepoznato je na međunarodnoj, europskoj te nacionalnoj razini.

Dolina rijeke Neretve prepoznata je kao Ramsar područje – močvara od međunarodne važnosti. Cilj Ramsarske konvencije je očuvanje vlažnih staništa na Zemlji koja su od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica od kojih čovjek ima mnogostruke koristi i u određenoj mjeri ovisi o njima. Konvencija o vlažnim staništima (Ramsarska konvencija) donesena je 02. veljače 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru.

Također, područje Neretve je prepoznato na međunarodnoj razini kao dio ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve značajno za očuvanje stanišnih tipova i vrsta (HR5000031) te područje očuvanja značajno za ptice (HR1000031) proglašena su Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/2019).
Na području Neretve nalazi se sedam područja zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode u kategorijama ornitoloških (Prud, Orepak, Pod Gredom, Modro oko i jezero Desne, Kuti) i ornitološko-ihtiološkog rezervata (Ušće Neretve) te značajnog krajobraza Predolac-Šibenica. Njihova važnost očituje se u tipovima staništa, kao što su močvare, tršćaci i šaševi te šumske površine, koji predstavljaju stanište velikom broju različitih vrsta biljaka i životinja.

U području Neretve nalazi se i jedan zaštićeni mineral Kamene kugle u Općini Pojezerje.
Prepoznati prirodni resursi neretvanskog kraja su: vodno bogatstvo, šume, plodno tlo, povoljan geografski položaj, karakteristična klima i pjeskovita morska obala. Kao izrazita specifičnost delte Neretve, nastale ljudskim djelovanjem, odnosno melioracijom, ističe se jendečki krajobraz, jedinstven krajolik obradivih površina ispresijecanih vodenim kanalima.

Exit mobile version
Skip to content