Home Ustanova za kulturu i sport Metković Javna nabava Plan nabave Ustanove za kulturu i sport Metković za 2022. godinu

Plan nabave Ustanove za kulturu i sport Metković za 2022. godinu

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) i članka 31. Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković, ravnateljica Ustanove za kulturu i sport Metković dana 19. siječnja 2022. godine, donijela je

 PLAN NABAVE USTANOVE ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ – ZA 2022 GODINU

 Članak 1.

Plan nabave Ustanove za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Ustanova) donosi se za proračunsku 2022. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova, pitanje nabave uređuje naručitelj svojim Pravilnikom o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti od 12. lipnja 2017. godine.

Plan nabave se tijekom proračunske godine može izmijeniti ili dopuniti, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabave.

Članak 2.

Ovaj Plan nabave se objavljuje na internetskim stranicama Ustanove u roku 30 dana od dana donošenja financijskog plana za 2022. godinu. Sve izmjene i dopune ovog Plana nabave odmah se objavljuju na internetskim stranicama Ustanove. Objavljeni Plan nabave, kao i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama Ustanove biti dostupne do 30. lipnja slijedeće godine. Ustanova je obavezna Plan nabave objaviti na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Članak 3.

Sukladno financijskom planu Ustanove, tijekom 2022. godine pristupit će se nabavi slijedećih roba, radova i usluga.

 

Red

br.

Eviden.

broj nabave

Predmet nabave Brojčana oznaka predmetne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost Vrsta

Postupka

Podjela na grupe (DA/NE) Okvirni sporazum / ugovor o javnoj nabavi Planirani početak Planirano trajanje OS /ugovora Napomena
1. JN-01-2022 Građevinski radovi obnove dječjeg igrališta Jerkovac 45236210-5 150.000,00 Jednostavna nabava NE Ugovor jednostavnih vrijednosti 03/2021 2 mjeseca  
2. JN-02-2022 Građevinski radovi obnove dječjeg igrališta Vid 45236210-5 150.000,00 Jednostavna nabava NE Ugovor jednostavnih vrijednosti 03/2021 2 mjeseca  
3. JN-03-2022 Građevinski radovi obnove igrališta Glibuša 45236210-5 100.000,00 Jednostavna nabava NE Ugovor jednostavnih vrijednosti 04/2021 2 mjeseca  
4. EMV-01-2022 Kupnja i ugradnja platna i projektora Ljetne scene GKS-a 38652000-0 896.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor o nabavi 05/2021 3 mjeseca  
5. JN-04-2022 Građevinski radovi montaže automatskog navodnjavanja i sustava drenažnih cijevi Igrališta Metković 43323000-3 275.000,00 Jednostavna nabava NE Ugovor  jednostavnih vrijednosti 06/2021 2 mjeseca  

 

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine i objavit će se na internetskim stranicama Ustanove i u EOJN.

Metković 12. siječnja 2022.                                                                                                                                       

                                                                                                                            Ustanova za kulturu i sport Metković

_________________________

 v.r. Zrinka Mijoč, ravnateljica

UKS Metković_Plan nabave 2022 120122

Exit mobile version
Skip to content