Home Javne ustanove Ustanova za kulturu i sport Metković Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za kulturu i sport Metković

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za kulturu i sport Metković

GKS Metković

 

Na temelju članka 38. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5.stavak 2. i članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01 i 98/19) i članka 34. i 35. Statuta Ustanove za kulturu sport Metkovića, Upravno vijeće Ustanove za kulturu i sport Metković raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice  Ustanove za kulturu i sport Metković – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Uvjeti:  

–  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, za ravnatelja ustanove može biti imenovana osoba koja, pored gore navedenih uvjeta, nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Kandidat za prijavu mora priložiti:

–        vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,

–        kratki životopis s naznačenom adresom, OIB-om i kontakt telefonom

–        dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)

–        dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja  (presliku svjedodžbe ili potvrde kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme))

–        presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staža, ne starije od mjesec dana

–      uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građanin da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid prije zasnivanja radnog odnosa.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona, dostupne na poveznici:

 https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog zakona, dostupne na poveznici:

https://www.zakon.hr/z/2851/Zakon-o-civilnim-stradalnicima-iz-Domovinskog-rata

Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete javnog natječaja bit će pozvani na razgovor. Razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno obavlja Upravno vijeće Ustanove za kulturu i sport Metković. Nakon obavljenog razgovora sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg se predlaže Gradskom vijeću Grada Metkovića donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je na obavljenom razgovoru pokazao najbolju sposobnost i motivaciju za radno mjesto. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora bit će objavljeni na web stranici Ustanove www.metkovic.hr

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: » Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za kulturu i sport Metković – 1 izvršitelj/izvršiteljica – ne otvarati« na adresu: Ustanova za kulturu i sport Metković, Stjepana Radića 1, 20350 Metković.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, opće – informativnom tisku koji izlazi na području ili objavljuje kroniku područja na kojem Ustanova ima sjedište, Narodnim novinama, te oglasnoj ploči i web stranici Ustanove www.metkovic.hr, a zaključno s datumom 9. lipnja 2022. godine.

Prijavom na Javni natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Ustanova kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Predsjednik Upravnoga vijeća:

Ivica Kuran, dipl.iur.

Exit mobile version
Skip to content