Plan nabave Ustanove za kulturu i sport Metković za 2023. godinu

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/22), Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) i članka 31. Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković, ravnateljica Ustanove za kulturu i sport Metković dana 4. siječnja 2023. godine, donijela je

Back to black_baner
Back to black_baner

 PLAN NABAVE USTANOVE ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ – ZA 2023 GODINU

 Članak 1.

Plan nabave Ustanove za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Ustanova) donosi se za proračunsku 2023. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 2.654,46 EURA (20.000,00 kuna), a manja od 26.544,56 EURA (200.000,00 kuna) za nabavu roba i usluga, odnosno 66.361,40 EURA (500.000,00 kuna) za nabavu radova, pitanje nabave uređuje naručitelj svojim Pravilnikom o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti od 12. lipnja 2017. godine.

Plan nabave se tijekom proračunske godine može izmijeniti ili dopuniti, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabave.

Članak 2.

Ovaj Plan nabave se objavljuje na internetskim stranicama Ustanove u roku 30 dana od dana donošenja financijskog plana za 2023. godinu. Sve izmjene i dopune ovog Plana nabave odmah se objavljuju na internetskim stranicama Ustanove. Objavljeni Plan nabave, kao i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama Ustanove biti dostupne do 30. lipnja slijedeće godine. Ustanova je obavezna Plan nabave objaviti na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Članak 3.

Sukladno financijskom planu Ustanove, tijekom 2023. godine pristupit će se nabavi slijedećih roba, radova i usluga.

 

Red

br.

Eviden.

broj nabave

Predmet nabave Brojčana oznaka predmetne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost

EUR

Vrsta

Postupka

Podjela na grupe (DA/NE) Okvirni sporazum / ugovor o javnoj nabavi Planirani početak Planirano trajanje OS /ugovora Napomena
1. JN-01-2023 Kupnja rasvjetne i audio opreme GKS-a 32321200-1 20.200,00 Jednostavna nabava NE Ugovor jednostavnih vrijednosti 03/2023 2 mjeseca  

 

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine i objavit će se na internetskim stranicama Ustanove i u EOJN.

Metković 4. siječnja 2023.                                                                                                                     

Ustanova za kulturu i sport Metković

Zrinka Mijoč, ravnateljica, v.r.

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content