Natječaj za prijam djelatnika/ce na radno mjesto „Domar/Kućni majstor“ na neodređeno vrijeme

 

Na temelju Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19,151/22,64/23), Članka 26. stavka 3. Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Ustanove), Članka 6. stavaka 2. i 3. Pravilnika o radu Ustanove, te Odluke Upravnog vijeća donesene na 21. sjednici održanoj 23. kolovoza 2023. godine, ravnateljica Ustanove za kulturu i sport Metković, raspisuje sljedeći:

Kino_baner
Kino_baner

NATJEČAJ

za prijam djelatnika/ce na radno mjesto „Domar/Kućni majstor“ na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci u Ustanovi za kulturu i sport Metković.

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Radno mjesto: Domar/Kućni majstor m/ž

Stručno znanje:

– srednja stručna sprema tehničkog smjera

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– stručne i radne sposobnosti

Kandidat za prijavu mora priložiti:

–        vlastoručno potpisanu molbu

–        kratki životopis s naznačenom adresom, OIB-om i kontakt telefonom

–        dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)

–        dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja  (presliku svjedodžbe ili potvrde kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme))

–        presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staža, ne starije od mjesec dana

–      presliku uvjerenja da kandidat nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo, nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid prije zasnivanja radnog odnosa.

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju) kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacija za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta. Razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno obavlja imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam djelatnika/ce na radno mjesto „Domar/Kućni majstor“ na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci u  Ustanovi za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Nakon obavljenog razgovora sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg se predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je na obavljenom razgovoru pokazao najbolju sposobnost i motivaciju za oglašeno radno mjesto. Svi kandidati koji pristupe razgovoru odgovaraju na istih 5 pitanja. Svaki član Povjerenstva za svako pitanje kandidatu dodjeljuje određen broj bodova u rasponu od 1 do 10, a kandidat može ostvariti ukupno najviše 50 bodova, tako da se broj bodova koji su članovi Povjerenstva dodijelili pojedinom kandidata zbraja, te se nakon toga dobiveni rezultat dijeli s brojem članova Povjerenstva.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj. Nakon izbora odabrani kandidat se o trošku Ustanove za kulturu i sport Metković upućuje na liječnički pregled radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova Domara/Kućnog majstora m/ž. Ako se liječničkim pregledom utvrdi da kandidat nije sposoban za obavljanje poslova Domara/Kućnog majstora m/ž s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Ustanove www.metkovic.hr

Prijave se podnose osobno ili poštom, preporučeno na adresu:

Ustanova za kulturu i sport Metković, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom (za radno mjesto „Domar/Kućni majstor“), nakon objave ovog natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, opće – informativnom tisku koji izlazi na području ili objavljuje kroniku područja na kojem Ustanova ima sjedište te oglasnoj ploči i web stranici Ustanove www.metkovic.hr, u roku od 8 dana od dana objave,  a zaključno s datumom 14. rujna 2023. godine.

Prijavom na Natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Ustanova kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Objavom rezultata natječaja na službenim mrežnim stranicama Ustanove – www.metkovic.hr smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

Zadržava se pravo poništenja Natječaja bez obrazloženja.

 

                                                                                                              Ravnateljica:

Zrinka Mijoč, v.r.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content