Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Gradskoj športskoj dvorani Metković

 

KLASA: 372-03/23-01/01

Metkovsko ljeto - baner
Gru_ baner

URBROJ: 2117-10-04-02-23-1

Metković, 23. lipnja 2023. godine

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 10. stavak 1. i 2. Odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ 2/15) i Odluke o povjeravanju upravljanja i održavanja sportskih građevina u vlasništvu Grada Metkovića (KLASA: 940-01/15-01/01 UR.BR: 2148/01-02-15-3) od 23. travnja 2015. god., Ustanova za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Ustanova) raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

                                                                         I.

Daje se u zakup poslovni prostor smješten u Gradskoj športskoj dvorani Metković, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 20350 Metković, ukupne površine 177,52 m², od toga:

 • ugostiteljskog prostora površine 82,01 m²
 • otvorene terase 57,14 m²
 • kuhinje 15,80 m²
 • kotlovnice 4,63 m²
 • sanitarnog čvora za osoblje 5 m² (pravo korištenja javnog muškog i ženskog sanitarnog čvora ispod istočne tribine uz obvezu održavanja) i
 • skladišta 12,94 m²

      za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Mjesto Metković
Adresa Trg dr. Franje Tuđmana 2, 20350 Metković
Površina (m²) 177,52
Djelatnost ugostiteljska djelatnost
Početna zakupnina po m² mjesečno(€) 7 € + 25% PDV –a
Jamčevina (€) 2.000,00
Trajanje najma (godine) 5

 

II. 

Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute djelatnosti.

Zabranjeno je davanje poslovnih prostora u podzakup, vršiti vanjske ili unutarnje zahvate i rekonstrukcije kao i prenamjene ili promjene djelatnosti, bez izričite suglasnosti zakupodavca. 

Za navedeni poslovni prostor ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od pet godina, uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja produže zakup u skladu sa člankom 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Razgledavanje poslovnog prostora moguće je prema prethodnom dogovoru s Ustanovom.

Visina zakupnine obračunava se mjesečno, a plaćanje zakupnine se vrši do desetog u mjesecu za svaki tekući mjesec. Za svaku zakašnjelu uplatu obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

Troškove tekućeg održavanja zakupljenog poslovnog prostora snosi zakupnik. Ulaganja zakupnika u poslovni prostor vrše se isključivo uz prethodni, obrazloženi, pisani zahtjev zakupnika, a u  skladu s izdanim odobrenjem zakupodavca.

Zakupninom nisu obuhvaćeni troškovi komunalne naknade, odvoza smeća, plaćanja električne energije, vode i slično, već te troškove zasebno plaća zakupnik. Zakupodavac zadržava pravo izmjene zakupnine tijekom trajanja zakupnog odnosa, o čemu odluku donosi Upravno vijeće Ustanove.

Svako odobreno ulaganje Zakupnika u preuređenje poslovnog prostora koje ima karakter investicije, za vrijeme trajanja zakupa, uređuje se zasebnim ugovorom između Zakupodavca i Zakupnika.

III.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 26. lipnja 2023. do 11. srpnja 2023., putem pošte ili predajom na protokol Ustanove u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj – natječaj za zakup poslovnog prostora“, na adresu Stjepana Radića 1, 20350 Metković.

Otvaranje ponuda održat će se 14. srpnja 2023. u 08:00 sati u prostorijama ureda ravnateljice Ustanove. Otvaranje ponuda nije javno.

Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete iz natječaja, inače ne može biti utvrđena kao valjana u postupku natječaja za zakup poslovnog prostora.

Pisana ponuda obvezno sadrži:

 1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta (za fizičke osobe), odnosno sjedišta (za pravne osobe),
 2. ponuđenu natječajnu zakupninu najmanje u visini određene mjesečne zakupnine,
 3. dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe) ili preslik registracije pravne osobe u Republici Hrvatskoj (za pravne osobe),
 4. dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog), obvezno izvornik, za fizičke i pravne osobe,
 5. dokaz o pravu prvenstva zakupa, prema Zakonu o zakupu poslovnoga prostora, prilaže se u presliku ili izvorniku,
 6. dokaze iz kojih je vidljivo da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Metkoviću,
 7. dokaz iz kojeg je vidljivo da su podmirili sve obaveze prema državnom proračunu,
 8. podatak o broju računa na koji Ustanova treba izvršiti povrat jamčevine kod neuspjeha  ponuditelja (jamčevina ponuditelja s kojim će se potpisati Ugovor ostaje na računu Ustanove kao jedno od osiguranja plaćanja Ugovornih obveza).
 9. Izjava ponuditelja da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti zadužnicu na iznos jednak tromjesečnom iznosu zakupnine, kao sredstvo osiguranja plaćanja. Zadužnica vlasnika obrta (za fizičke osobe) ili zadužnica sa jamcem platcem osnivačem (za trgovačko društvo).

IV.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju državljani Republike Hrvatske, kao i sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

V.

Natječaj provodi Upravno vijeće Ustanove (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Vijeće utvrđuje koliko je pisanih ponuda zaprimljeno.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg po okončanju sjednice potpisuju nazočni članovi Vijeća.

Zakašnjele i nepotpune ponude Vijeće neće uzeti u razmatranje već će odmah u zapisniku utvrditi njihovu nevaljanost i odbaciti.

Pristigle ponude Vijeće razmatra i utvrđuje da li ispunjavaju uvjete natječaja, te usporedbom ponuđenih visina zakupnine u zapisniku utvrđuje koje ponude smatra najpovoljnijim.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu zakupninu, Vijeće će pozvati te ponuditelje da u roku 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

VI.

Po okončanju postupka natječaja i sastavljanja zapisnika o provedenom natječaju Vijeće donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

S odabranim će se ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 10 dana od dana konačnosti odluke o odabiru.

VII.

Jamčevina se uplaćuje na transakcijski račun IBAN: HR4124020061100740740, model 00, pozivom na broj: OIB ponuditelja.

Odabranom ponuditelju jamčevina se ne vraća već ostaje kao osiguranje naplate potraživanja po potpisanom Ugovoru, a ostalim sudionicima natječaja koji nisu odabrani uplaćeni iznos će se vratiti na njihove račune.

Izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem.

VIII.

Ponuditeljima čije su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Vijeća o prihvatu ponude i sklapanju ugovora.

Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije donošenja navedene Odluke, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 8 dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustajanju od ponude.

IX.

Zakupniku će se predati u posjed poslovni prostor na dan sklapanja ugovora o zakupu, o čemu će se sastaviti zapisnik.

Elementi ugovora određeni su Zakonom i Odlukom o zakupu poslovnog prostora.

Troškovi potrošnje električne energije, vode, telefona, odvoza smeća i dr. nisu uračunati u zakupninu.

X.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora potvrdit će se kod javnog bilježnika na teret zakupnika, tako da isti predstavlja ovršnu ispravu radi ostvarenja neposredne prisilne naplate buduće eventualne tražbine od strane zakupodavca.

Prilikom sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora Zakupnik je dužan dostaviti kao sredstvo osiguranja plaćanja zakupnine zadužnicu u skladu s člankom III.

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan Zakonom i Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Metkovića, te u slučaju da ne izvršava obveze koje se odnose na tekuće, investicijsko održavanje i investicijska ulaganja poslovnog prostora u zakupu i u slučaju prodaje nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor.

XI.

Vijeće koje provodi natječaj će najpovoljnijom ponudom smatrati onu ponudu koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Vijeće zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja i poništiti natječaj, bez obveze da natjecateljima obrazlaže razlog poništenja natječaja ili ne odabira najpovoljnijeg ponuditelja, kao i pravo da poništi odluku  o prihvatu najpovoljnije ponude prije sklapanja ugovora.

 

USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

Ivica Kuran, predsjednik Upravnog vijeća, v.r.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content